ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Cirsmu izsole Teikas, Kalneglītes

25.10.2011.
Paziņojums par cirsmu "Kalneglītes" un nedzīvojamo telpu "Teikas" izsoli

Alojas novada dome izsludina

Alojas pagasta saimniecības Kalneglītes cirsmas izsoli.

Izsolē tiek pārdotas 2 cirsmas ar 2 nogabaliem kā vienots izsoles objekts. Izsole notiek 2011. gada 10. novembrī plkst. 10.00 Alojas novada domes tradīciju zālē. Izsolītās cirsmas nosacītā cena Ls 2800.00

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Alojas novada domes kancelejā, Jūras ielā 13, Alojā, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00 līdz 2011. gada 9. novembrim plkst. 16.00.

Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāpārskaita Alojas novada pašvaldības kontā: A/S SWEDBANKĀ, Kods: HABALV22X, Konta Nr. LV12HABA0551026085817 nodrošinājuma nauda 10% apmērā no noteiktās cirsmu izsoles sākumcenas - Ls 280.00

Dalības maksa izsolē tiek noteikta Ls 15,00. Maksājumu par dalību izsolē var veikt ar pārskaitījumu kontā vai, iemaksājot Alojas novada domes kasē. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta.

Informāciju par cirsmu un izsoles noteikumiem var saņemt katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 Alojas novada domes Braslavas pagasta pārvaldē pie pārvaldes vadītāja Normunda Šķepasta. Adrese: Kalnāres, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, vai pa tālruni 29340656, 64031006.

Izsoles cirsmu ir iespējams apskatīt 2011. gada 1. novembrī no plkst. 9.00, iepriekš vienojoties ar Braslavas pārvaldes vadītāju Normundu Šķepastu.

Cirsmas "Kalneglītes" izsoles nolikums (.doc)


Alojas novada dome izsludina

Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma neapdzīvojamo telpu Brīvzemnieku pagasta Teikās ar nosaukumu Teikas - 601 un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 850/6611, platībā 85.9 m2 ar kadastra nr. 6648 900 0068, izsoli. Objekta nosacītā cena Ls 2590.00.

Izsole notiek Jūras ielā 13, Alojā, kultūras nama mazajā zālē, 2011. gada 5. decembrī, plkst. 11.00.

Iepazīšanās ar objektu, izsoles noteikumiem, kā arī izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Brīvzemnieku pagasta pārvaldē. Adrese: Sabiedriskais centrs, Puikule, Alojas novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2011. gada 2. decembrim plkst. 16.00.

Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāpārskaita Alojas novada pašvaldības kontā: A/S SWEDBANKĀ, Kods: HABALV22X, Konta Nr. LV12HABA0551026085817 nodrošinājuma nauda 10% apmērā no noteiktā objekta sākumcenas Ls 259.00.

Dalības maksa tiek noteikta Ls 15,00 . Maksājumu par dalību izsolē var veikt ar pārskaitījumu kontā vai, iemaksājot Alojas novada domes kasē. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta.

Telpu "Teikas" izsoles nolikums (.doc)
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________