ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Aloja -> Īģes lauku partnerība

25.09.2011.
Biedrība „Īģes lauku partnerība”

Biedrības „Īģes lauku partnerība” telpās Rīgas ielā 4, Alojā

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana”
projekta administratīvā vadītāja Anita Gūtmane apmeklētājus vai interesentus pieņem
Ceturtdienās no 10. 00 – 12. 00. Tālr. 26481014

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4.ass 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
projekta administratīvā vadītāja Liesma Rudzinska apmeklētājus vai interesentus pieņem
Otrdienās no 10.00 – 12.00. Tālr. 29418021Biedrība „Īģes lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma
“Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 2009.-2013. gadam

Projektu iesniegumus pieņems no 2011.gada 28.oktobra līdz 28.novembrim

Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064

4.ass 413. PASĀKUMA “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

1.AKTIVITĀTE - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

1.Rīcība - Pakalpojumu pieejamībai, kvalitātes un sasniedzamības paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģijas un programmu nodrošinājuma iegāde.

Paredzētais finansējums 16746.97 LVL.

Rīcības mērķis: - uzlabot dzīves kvalitāti partnerības teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvu dzīves vietai.

Plānotās darbības - Jaunu un esošo sadzīves un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un pieejamībai dzīvesvietās iekārtu, aprīkojuma iegāde, infrastruktūra uzlabošana, pieejai visām iedzīvotāju grupām.

2.AKTIVITĀTE - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.Rīcība - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana.

Paredzētais finansējums 14809.27 LVL.

Rīcības mērķis - uzlabot dzīves kvalitāti partnerības teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvu dzīves vietai.

Plānotās darbības - nodrošināt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu izveidi, labiekārtošanu, iekārtu un aprīkojuma iegādi; nodrošināt interešu izglītību ar aprīkojumu, informācijas tehnoloģijām un programmu nodrošinājumu, kā arī citiem risinājumiem sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

VĒRTĒŠANA:

Īģes lauku partnerībā tiek izvērtēta iesniegto projektu pieteikumu atbilstība vietējās attīstības stratēģijai. Atbilstībai ir noteikti triju līmeņu kritēriji.

Pirmais līmenis - Formālie vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiek salīdzināta projekta formālā atbilstība stratēģijas noteiktajai rīcībai. Šie kritēriji ir vienādi visām stratēģijā paredzētajām rīcībām un ir sekojoši:

1.

Vai atbalsta pretendents ir atbilstošs attiecīgajā aktivitātē paredzētajam atbalsta saņēmēju lokam?

Jā/nē

A1B1

2.

Vai paredzētās aktivitātes ir atbilstošas attiecīgajai stratēģijas rīcībai

C1

2.1

mērķis

C2

2.2

pamatojums

C3

2.3

aktivitātes

C4

2.4

laiks

C5

2.5

vieta

C6

3

Vai paredzētais finansējuma apjoms ir atbilstošs

C10

Šie kritēriji tiek vērtēti arvai Nē.

Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts. Šie kritēriji ir doti stratēģijas pielikumā un attiecas uz visiem projektu pieteikumiem visās rīcībās.

Otrais līmenis – Projekta nozīmība vietējās teritorijas attīstības kontekstā.

Katram vērtēšanas kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0- neatbilst, 0,5-vāji, 1,0- apmierinoši, 1,5- labi, 2- ļoti labi)

Projekta nozīmība vietējās teritorijas attīstības kontekstā

1.

Cik lielā mērā projektā ir pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

C3

Projektā dota detalizēta darbības teritorijas analīze, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas

2

Projektā dota daļēja analīze, ir rīcības pamatojums

1

Projektā nav dota analīze vai dotā analīze ir nepilnīga vai neatbilstoša

0

2

Cik lielā mērā projekta izstrādē ir iesaistīti lauku iedzīvotāji un projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību

sasniegšanu ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās projekta darbības teritorijas iedzīvotājiem par projektā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm

C3

Ir iesaistīti iedzīvotāji, notikušas konsultācijas

2

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, bet konsultācijas nav notikušas

1

Projektā nav atspoguļota iedzīvotāju vajadzību apmierināšana vai atspoguļota nepilnīgi

0-0,5

3.

Vai projekta iesniegumā projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un atspoguļo, ka tiks nodrošināta kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (risku un to novēršanas iespēju apraksts)

X

C4;C7;

C7;C8

Aktivitātes skaidras un atbilstošas stratēģijas prioritātei, pasākumam rīcībai, pieteikumā ir norādīti riski un to novēršanas paņēmieni

2

Aktivitātes ir atbilstošas prioritātei, pasākumam un rīcībai un daļēji parāda rezultātu sasniegšanu

1

Aktivitātes daļēji atbilst prioritātei, pasākumam, rīcībai, un nepietiekoši parāda kvalitatīvu īstenošanu

0

4

Vai projekts ir nozīmīgs partnerības teritorijas iedzīvotāju vajadzību risināšanai

X

C3., C8

Projekts ir nozīmīgs partnerības teritorijas iedzīvotāju problēmu risināšanai

2

Projekts tikai daļēji risina kādas partnerības teritorijas iedzīvotāju daļas vajadzības

1

Projekts pamatā nav vērsts partnerības teritorijas iedzīvotāju vajadzību risināšanu

0

5

Vai projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši reāli iespējamam laika grafikam

X

C4

Projektā noteiktās aktivitātes atbilst laika grafikam

2

Projektā noteiktās aktivitātēs ir nelielas neatbilstības laika grafikā, bet ir saglabāta loģiskā aktivitāšu kārtība

1

Projektā ir ievērojamas laika grafika neatbilstības, nav loģiskas pēctecības aktivitāšu aprakstā

0

6

Cik lielā mērā projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultātu rādītāji

X

C8 ,C9

Ietvertie rādītāji pilnībā ļauj novērtēt visus rezultātus

2

Ir ietverti objektīvi rādītāji , kas attiecināmi uz daļu no rezultātiem

1

Rezultātu un ietekmes rādītāji nav ietverti vai ir neatbilstoši

0

7

Cik atbilstoša ir attiecība starp projekta rezultātiem un izmaksām

X

C10, C9, C8

Izmaksu attiecība ir atbilstoša un pilnīgi pamatota

2

Izmaksu attiecība ir daļēji pamatota

1

Izmaksu attiecība ir nosacīta, tai trūkst pamatojuma

0

8

Vai projektā plānotā naudas plūsma sagatavota atbilstoši projekta pieteicēja finanšu pārskatiem un plānotajām projekta aktivitātēm

5

X

C3; C10F1

Naudas plūsma pārliecina par projekta īstenotāja finansiālo spēju īstenot projektu un ir sagatavota atbilstoši finansu pārskatiem un aktivitātēm

2

Naudas plūsma pamatā atbilst plānotajām aktivitātēm

1

Naudas plūsma neatbilst plānotajām aktivitātēm

0

9

Vai projektam tiek nodrošināta ilgtspēja

   

C3; C8

Ir atspoguļots mehānisms, kas nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju

2

   

Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana tiek atspoguļota daļēji

1

   

Projekta rezultātu ilgtspēja netiek nodrošināta vai nodrošināta nepietiekami

0

   

10

Vai projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība ir pietiekama un atbilstoša

X

Viss pietei-kums kopumā

Iesniegti visi dokumenti, pieteikums aizpildīts pilnīgi un pārliecinoši

2

   

Pieteikums aizpildīts pārliecinoši, trūkst kāds no pavaddokumentiem / pieteikums aizpildīts nepārliecinoši, ir visi dokumenti

1,5

   

Pieteikums aizpildīts nepārliecinoši, trūkst atsevišķu pavaddokumentu

1

   

Atsevišķi pieteikuma punkti neaizpildīti vai aizpildīti stipri nepilnīgi, trūkst pavaddokumentu

0

   

11

Vai plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

   

C17

 

Plānotās aktivitātes pietiekamas un atbilstošas

2

   
 

Plānotās aktivitātes ir atbilstošas un daļēji pietiekamas

1,5

   
 

Plānotās aktivitātes ir atbilstošas, bet nepietiekamas

1

   
 

Aktivitātes nav plānotas vai ir neatbilstošas

0

   

Maksimālais kopējais punktu skaits

22

Trešais līmenis - specifiskie kritēriji, pēc kuriem tiek izvērtēta projektu pieteikumu nozīmība konkrētās rīcības ietvaros.

1. rīcībai:

 

kritērijs

vērtējums

Sadaļa informacijai

1

Projekta aktualitāte

   
 

Projekts paredz veidot jaunu pakalpojumu, kas līdz tā ieviešanai nav bijis pieejams projekta īstenošanas vietā vietējiem iedzīvotājiem

2

 
 

Projekts uzlabo jau esoša piedāvājuma kvalitāti

1

 
 

Projekts piedāvā izveidot piedāvājumu, kāds vietējiem iedzīvotājiem jau ir pieejams

0

 

2

Projekta novitāte

   
 

Projekts paredz izveidot pilnīgi inovatīvu piedāvājumu, kāds netiek piedāvāts nekur partnerības teritorijā

2

 
 

Projekts paredz izveidot piedāvājumu, kāds vietējiem iedzīvotājiem pieejams 20-50 km attālumā

1

 
 

Projekta piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem sasniedzams tuvāk par 20 km

0

 

2.rīcībai:

 

kritērijs

vērtējums

Sadaļa informācijai

1

Projekta aktualitāte

   
 

Projekts paredz veidot jaunu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanas vietu tur, kur līdz tam tādas nav bijis

2

 
 

Projekts uzlabo jau esošas sabiedrisko aktivitāšu infrastruktūru un materiālo bāzi un dažādo sabiedrisko aktivitāšu piedāvājumu

1

 
 

Projekts piedāvā izveidot sabiedrisko aktivitāšu piedāvājumu, kāds vietējiem iedzīvotājiem jau ir pieejams

0

 

2

Projekta novitāte

   
 

Projekts paredz izveidot pilnīgi inovatīvu piedāvājumu, kāds netiek piedāvāts nekur partnerības teritorijā

2

 
 

Projekts paredz izveidot piedāvājumu, kāds vietējiem iedzīvotājiem pieejams 10-40 km attālumā

1

 
 

Projekta piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem sasniedzams tuvāk par 10 km

0

 

Projekta maksimālais kopējo punktu skaits 26, minimālais punktu skaits 19.5

Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Ja iesniegtie projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu, tad augstāku vietu ieņem tas projekta iesniedzējs, kas:

1. Projekta ieviesējs LEADER 4. ass projektu iesniegumu konkursu ietvaros : nav saņēmis finansējumu-2 punkti, saņēmis finansējumu 1 projektam-1,5 punkti, 2 projektiem -1 punkts, 3 projektiem-0,5 punkti, 4 un vairāk projektiem - 0 punktu.

2. Projektu ievieš: novada centrā-1, lauku teritorijā-2 punkti.

3. Projekts, kura pieprasītais finansējuma apjoms ir mazāks.

Projekti jāiesniedz līdz 2011.gada 28.novembrim plkst.17:00: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads biedrībā „Īģes lauku partnerība”.

Sīkāka informācija: L. Rudzinska tālr. 29418021 un e-pasts: ige.aloja@inbox.lv .

Partnerības Stratēģija pieejama Alojas novada domē, Alojas bibliotēkā, Staiceles bibliotēkā, Vilzēnu bibliotēkā, Puikules bibliotēkā Sabiedriskajā centrā.

Biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģija EZF 2009.- 2013.gadam (.docx). Apstiprināts Biedrības „Īģes lauku partnerība” valdes sēdē Alojā, 25.09.2009. protokols Nr.6

Biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģija LAP 2009.- 2013.gadam (.docx). Apstiprināts Biedrības „Īģes lauku partnerība” kopsapulcē Alojā 24.11.2008. Protokols Nr.2 “
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________