ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Nekustamā īpašuma nodoklis

21.03.2011.
10 populārākie jautājumi par Nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadā

1. Kas ir papildus aprēķins par neapstrādāto lauksaimniecības zemi?

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta (11) daļu, ar nekustāmā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 1,0 ha vai, kurai normatīvajos aktos ir noteikta lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

Lauku atbalsta dienests ir veicis apsekojumus par lauksaimniecības zemes izmantošanu un iesniedzis pašvaldībā datus par neapstrādāto un aizaugušo LIZ platību (novadā kopā 2460ha). Par neapstrādātu tiek atzīta visa zemes vienības platība, ja neapstrādātā daļa ir > par 70% no kopplatības, un līdz 1.septembrim nav veikta saimnieciskā darbība. Daudzām neapstrādātajām zemēm ir statuss „aizaudzis”. Tas nozīmē, ka zemes robežu plānā (kadastra datos) reģistrēta lauksaimniecībā izmantojama zeme (aramzeme, pļava, ganības), bet šobrīd ir daļēji aizaugusi ar krūmiem vai veidojas mežs. Tādā gadījumā būtu jākārto zemes transformācija - jāmaina zemes lietošanas veids.

Nodokļa papildus aprēķinu veic datorprogramma. Aprēķins ir pietiekoši matemātiski komplicēts, tas nav mehāniski izdalīts pagājušā gada nodoklis ar platību un pareizināts ar 1,5% ( pastāv nodokļu pieauguma ierobežojumi).

2. Mainījies zemes īpašnieks, bet nodoklis tiek aprēķināts iepriekšējam īpašniekam

Nodoklis tiek aprēķināts personai, kura ir īpašnieks uz gada sākumu (1.janvāri) pēc zemesgrāmatas datiem.

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.p.(3) nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās. Tātad, pārdodot īpašumu, būtu lietderīgi pirkuma līgumā jaunajam īpašniekam norādīt noteikumus, kuri nosaka par pienākumu reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā noteiktā termiņā, lai nerastos pārpratumi.

3. Mājokļa nodokļa paziņojumā apliktā dzīvokļa platība atšķiras no faktiskās dzīvokļa platības

Nodokli rēķina arī par domājamām daļām no koplietošanas telpām ( kāpņu telpas u.c.), tāpēc paziņojumā platība ir lielāka.

4. Vai mājokļa nodoklis jāmaksā par dzīvokli, ja neesmu tā īpašnieks, bet tikai īrnieks vai lietotājs?

Nodoklis jāmaksā visiem, arī īrniekiem vai lietotājiem. Komunālās saimniecības dienests iesniedz pašvaldībai sarakstu par dzīvokļu īrniekiem. Visvairāk grēko paju dzīvokļu īpašnieki, tie, kuri nav neko kārtojuši, līdz ar to neparādās kadastra datu bāzē. Tāpēc būtu jābūt institūcijai, piemēram, māju vecākajiem, pie kuriem pašvaldība var vērsties šādu jautājumu risināšanas nolūkos.

5. Ja nav saņemts nodokļa paziņojums

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka, ka zemes īpašniekam, apsaimniekotājam vai nomniekam pašam jāvēršas pašvaldībā – novada domē, Alojā, Jūras iela 13, ja līdz 15. februārim nav saņemts nodokļu paziņojums.

6. Kāpēc nomniekam jāmaksā divi maksājumi?

Pašvaldības zemes nomnieki maksā nekustamā īpašuma nodokli (1,5%) un nomas maksu (1,5% no kadastrālās vērtības pilsētā, laukos – 0,5%).

7. Kāpēc atsūta paziņojumu zemes īpašniekam, ja visu laiku sūtīts nomniekam?

2011.gadā pašvaldība noslēgusi līgumu ar firmu „Mailmaster” par NĪ nodokļu paziņojumu izsūtīšanu, jo tas ir ļoti darbietilpīgs process, tādēļ paziņojumi tiek nosūtīti uz adresēm, kuras minētas datubāzē. Ja ir mainījusies adrese, lūdzam par to savlaicīgi paziņot pašvaldībai.

Ja nomniekam ir vienošanās par nodokļu nomaksu ar zemes īpašnieku, pašvaldībā var saņemt atkārtotu nodokļu paziņojumu, bet vēlams vienoties ar zemes īpašnieku, lai nesamaksātu dubultā.

8. Kāpēc parādās kavējumu naudas par iepriekšējiem maksājumiem?

Jāievēro 2011.gada maksājumu termiņi: 31.marts, 16.maijs, 15.augusts, 15.novembris. Nokavējot šos termiņus, rodas kavējumu nauda. Jāņem vērā, ka, veicot maksājumus no citām bankām uz pašvaldības konta turētāju Swedbank, paiet dažas dienas līdz pārskaitījums ienāk pašvaldības kontā.

Maksājot ar bankas starpniecību, vēlams norādīt personīgā konta numuru vai īpašuma nosaukumu jeb citus rekvizītus. It sevišķi, ja maksā par citu īpašumu, lai varētu pareizi iegrāmatot maksājumu.

9. Par nodokļu nomaksu, veicot darījumus zemesgrāmatā

Veicot darījumus zemesgrāmatā (pārdošana, dāvināšana u.c.), nepieciešams nomaksāt NĪ nodokli par visu taksācijas gadu un parādus, ja tādi ir radušies. Pašvaldībai un Valsts vienotai datorizētai zemesgrāmatai ir noslēgts līgums par datu apmaiņu tiešsaistē, tāpēc izziņa nav nepieciešama, jo nodokļu nomaksa zemesgrāmatai ir redzama. Ja nodoklis nav nomaksāts par visu gadu, bet nomaksāti ir kāds no termiņiem, zemesgrāmatas sistēmā parādīsies ziņa, ka ir problēmas ar nodokļu nomaksu un izziņu no zemesgrāmatas sistēmas nevarēs izdrukāt.

10. Kāpēc jāmaksā Ls 5,00 par mazu zemes gabaliņu?

2010. gadā stājās spēkā likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.p.(31) daļa, kas nosaka, ka minimālais maksājums katram nodokļu maksātājam ir 5 lati.

Tādēļ iesakām tiem mazdārziņu nomniekiem, kuru ģimenēs vienai personai pieder dzīvoklis vai kāds cits nekustamais īpašums, bet citai tikai mazdārziņš, vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par zemes nomu uz dzīvokļa īpašnieka vārda. Šogad tas nokavēts, bet uz nākamo gadu nodokļus var sakārtot (novembris-janvāris, kad vecie nodokļi samaksāti un jaunie tiek rēķināti.

Par nodokļa aprēķiniem vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, pie grāmatvedes Ivetas Virses, tālrunis 64923923.

Uz citiem ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem atbildēs nekustamo īpašumu speciāliste Astra Minalto, tālrunis 64023927, e-pasts astra.minalto@orient.lv/aloja

Atbildes sagatavoja A. Minalto un I. Virse

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________