ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Informē pašvaldības izpilddirektors

04.08.2010.
Jūlija aktualitātes novadā

Informē Alojas novada pašvaldības izpilddirektors Gundars Karlsons.

Brīvzemnieku pagastā

Projektā „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” ir praktiski pabeigta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un Ozolmuižas attīrīšanas iekārtu būvniecība, augusta mēnesī tās tiks nodotas ekspluatācijā. Jūlija mēnesī ir noslēgts līgums ar SIA „Water Ser” par ūdenstorņa un ūdensvadu tīklu rekonstrukciju, ko plānots pabeigt līdz rudenim, ar ko arī projekta 1. kārtas darbi tiks pabeigti.

Jūlija mēnesī pēc rekonstrukcijas darbu paveikšanas ekspluatācijā tika nodots Puikules tautas nams. Sakarā ar projekta „Puikules tautas nama un Ozolmuižas ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija” pabeigšanu, ir iesniegti dokumenti Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, lai pašvaldība saņemtu atpakaļ projektā paredzētos līdzekļus no ELFLA un valsts budžeta.

Braslavas pagastā

Tiek plānots, ka septembra sākumā Braslavas pagastā tiks sākts darbs pie atkritumu izgāztuves „Mežiņi” rekultivācijas. Tiks izsludināta atkārtota iepirkuma procedūra - pirmā iepirkuma procedūra beidzās bez rezultātiem, jo vienīgais pretendents tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām.

Augusta mēnesī tiks izsludināts iepirkums Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ūdenstorņa remonts, u.c.).

Pēc aizņēmuma saņemšanas slēgsim līgumu par Braslavas pagasta autoceļa Blanka - Krustiņi 1. kārtas rekonstrukcijas darbu veikšanu.

Domes vadība tikās ar pārvalžu vadītājiem, lai risinātu jautājumu par komunālo pakalpojumu apmaksas parādiem. Braslavas pagastā praktiski ar visiem parādniekiem tika noslēgtas vienošanās, kā pa daļām noteikto summu atmaksās, kā rezultātā parāda summa ir samazinājusies. Tas nozīmē, ka pie šī jautājuma nopietni jāstrādā arī Brīvzemnieku pagastā, jo tur pagaidām komunālo pakalpojumu apmaksas parādu summa pieaug.

Alojā


Projektā „Alojas pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas būvdarbi” ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi sociālā mājā Ausekļa ielā 3a. Tuvākajās dienās tā tiks nodota ekspluatācijā.

27. jūlija vētras sekas un to novēršana novadā

G.Karlsons: „27. jūlija pērkona negaiss un stiprais vējš nodarījis postījumus Brīvzemnieku pagastā – Puikulē, bet visvairāk - Alojā. Grūti pateikt, cik koki tika nogāzti, neesmu ticis līdz skaitīšanai, jo vēl šobrīd turpinās vētras seku likvidēšana.

Visumā varētu teikt, ka veiksmīgi esam tikuši cauri, jo lielām pašvaldības vai dzīvojamām ēkām postījumi nav nodarīti - koki krītot skāruši kādu šķūnīti, izpostīta kāda siltumnīca, Alojas Mūzikas un mākslas skolai ir sabojāts žogs.


Lielākais vētras nedarbs – sagāztā Alojas autoostas nojume ir SIA VTU „Valmiera” īpašums. Uzņēmums tagad risina jautājumu par sabrukušās nojumes novākšanu - tā bija apdrošināta, tāpēc jāgaida apdrošinātāju slēdziens. Uzņēmuma plānos šobrīd nav jaunas nojumes būvniecība, tādēļ pašiem būs jādomā un jālemj, ko tur darīsim. Vismaz pieturas vietu ar jumtiņu, kas autobusa gaidītājus pasargā no lietus vai sniega, vajadzētu gan.


Stipri cietusi ir Alojas centrā esošā sabiedriskā tualete, tur zars izdūrās cauri jumtam un būtu nepieciešams kārtīgs remonts. Par to arī būs jādomā un jālemj. Man gribētos, lai tualete būtu labāka, jo stipri šaubos, vai kāds to pašreizējā nepievilcīgajā stāvoklī vispār apmeklē ...

Paliela naudas summa šobrīd tiek tērēta kritušo koku sazāģēšanai, ko kopīgiem spēkiem veic Alojas komunālais dienests un 100-latu stipendiāti. Simlatniekiem nav tehnikas, katram zāģi arī neiedosi, viņi vairāk novāc. Darbs nesokas tik ātri kā gribētos, jo nogāztie koki ir izklaidus pa visu pilsētu.

Dabas postījumi vienmēr var gadīties, tos nevaram prognozēt, tādēļ jau nezāģēsim nost visus kokus.

Šādiem gadījumiem pastāv īpašumu apdrošināšana. Bīstamos kokus pilsētā privātie zāģē uz savu iniciatīvu. Katru reizi, kad pašvaldībā saņemam iesniegumu par iedzīvotāju vēlmi nozāģēt kādu koku, ja tas nav nokaltis, pieaicinām ekspertu no mežniecības, kas novērtē un dod gala slēdzienu – jāzāģē vai tomēr nē.”

Brīvzemnieku pagasta pārvalsdnieks Arvīds Bērziņš pastāstīja, ka lielākie postījumi bijuši Puikules muižas parkā – nogāzti vai līdz pusei nolauzti kādi 15 – 17 koki, daudzi veci un bojāti. Pie mājām nogāzti augļu koki, taču visi krituši blakus ēkām, tāpēc citu postījumu nav. Šobrīd ar 100-latu stipendiātu un vietējo iedzīvotāju palīdzību viss sakopts. Paldies cilvēkiem, kas atsaucās un nāca talkā ar saviem zāģiem. A.Bērziņš uzskata, ka jāplāno līdzekļi, lai parkā jau laicīgi varētu nozāģēt vecos un bojātos kokus.

Sagatavoja Ieva Drone
09.08.2010.


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________