ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

18.05.2010.
Par novada ģerboni

2009. gada 1. decembrī Alojas novada dome izsludināja Konkursu „Par Alojas novada vizuālās identitātes – ģerboņa skiču izstrādi”, kas noslēdzās 25. janvārī. Konkursam savus darbus iesniedza 13 dalībnieki, kopumā – 28 ģerboņa skices.

22. februārī sākās konkursam iesniegto darbu vērtēšanas pirmā kārta – novada iedzīvotāji 2 nedēļu laikā balsoja par sev tīkamākajām skicēm novada bibliotēkās un interneta mājaslapā www.orient.lv/aloja .

Balsojuši 150 iedzīvotāji, 16 balsojumi atzīti par nederīgiem, 134 – par derīgiem.

1. kārtas rezultāti:


1. vieta – Māra Kalēja veidotajai skicei, kurā uz Alojas pilsētas ģerboņa pamata bija apvienoti visu četru novadu veidojošo pašvaldību simboli – Alojas zaļā liepu lapa, Staiceles stārķis, Brīvzemnieku pagasta zelta saule un Braslavas pagasta piecstaru zvaigzne.


2.vieta – Artūra Vaļicka veidotajai skicei, kurā uz zila fona (tūrisms, ūdeņi), saglabāti simboli no lielākajām apdzīvotajām vietām novadā – Alojas (liepu lapas) un Staiceles (stārķis), tautiskie raksti – kultūra novadā;


3.vieta – Armanda Jērcīša veidotajai skicei, kuru Armands izdomājis kopā ar tēti – spoža saulīte, smaidīga gotiņa, lai mūsu novadā plauktu lauksaimniecība.

Konkursa darbus, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu, 2. kārtā vērtēja pašvaldības izpilddirektora G.Karlsona izveidota komisija 11 cilvēku sastāvā – Dace Vilne, Inga Mauriņa- Kaļva, Ārija Daugule, Aina Berga, Gunta Melece, Digna Virkstene, Inese Mētriņa, Indra Jaunzeme, Dace Šķepaste, Rasma Līsmane, Aina Tomsone. Komisijas darbā piedalījās Inese Mētriņa, Indra Jaunzeme, Dace Šķepaste, Rasma Līsmane un Aina Tomsone. Komisija atzina: „Izvērtējot iesniegtās ģerboņa skices un konkursa rezultātus, secinām, ka ģerboņi, kuros attēloti apvienoto pašvaldību ģerboņu simboli, īsti neatbilst jaunizveidotā novada vienota ģerboņa idejai. Ņemot vērā, ka katram pagastam paliek iepriekšējais ģerbonis, būtu vēlams veidot pilnīgi jaunu koncepciju ģerbonim, kurš būtu kā novada ģerbonis un raksturotu novada vienojošos elementus.”

Komisija izteica Pateicību konkursa pirmās kārtas uzvarētājam Mārim Kalējam, kā arī Mārtiņam Dreimanim, kura ideju ar auseklīša zīmi uzticēja tālāk veidot heraldikas speciālistei Ilzei Lībietei.

Jūnija domes sēdē I.Lībiete plāno prezentēt iespējamo Alojas novada ģerboņa skici.

18.maijā Alojas novada domes veicināšanas balvas no domes priekšsēdētājas Daces Vilnes rokām saņēma Ozolmuižas pamatskolas skolēni, kuri kuplā skaitā piedalījās konkursā un izteica savās skicēs sirsnīgas un labestīgas domas novada attīstībai.

Ieva Drone

Ozolmuižas pamatskolas skolēni ik pa laikam piedalās dažādās aktivitātēs – arī konkursos. Amanda Čečiņa, Amanda Jērcīte, Armands Jērcītis, Harijs Sniedze, Reinis Stumps, Liene Balama un Jeļena Kiseļova, vizuālās mākslas skolotājas Baibas Siliņas mudināti, piedalījās kārtējā konkursā. Šoreiz tas bija Alojas novada domes izsludinātais ģerboņu skiču konkurss. Protams, prieks bija skices ieraudzīt Alojas novada mājaslapā un vērot, kā par tām tiek balsots, salīdzināt ar citu veikumu.

Patīkama vēsts kādā maija rītā bija tā, ka par paveikto pateikties ieradīsies Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne un novada izglītības jautājumu koordinatore Alojas vidusskolas direktore Inese Bite.

Trešklasnieki Armands un abas Amandas, piektklasnieks Harijs un ceturtklasnieks Reinis ir skolēnu deju kolektīva ,,Riču – raču” dejotāji un jūlijā posīsies kopā ar kolektīvu uz Rīgu uz skolēnu deju svētkiem. Gandrīz visi darbojas teātra pulciņā. Harijs ir ne tikai labs aktieris teātra pulciņā ,,Zīļuks”, bet viņa balss atraisās arī dziesmā. Kopā ar vienaudžiem bērni sporto, daži piedalās jauno satiksmes dalībnieku pulciņā. Septītklasniece Liene dzied ansamblī, nesen kopā ar klasesbiedrenēm piedalījās arī Limbažu ornitologu grupas organizētajā nometnē un vēroja putnus. Devītklasniecei Jeļenai atbildīgs posms – sākas eksāmeni. Jau otro gadu viņa piedalījās vizuālās mākslas olimpiādē. Prieks par to, ka Amanda J., Amanda Č., Harijs un Reinis ik mēnesi iegūst arī uzlīmīti „Gudrā Pūce”- tātad paspēj arī labi mācīties.

Saulainu, interesantu, piedzīvojumiem un jauniem atklājumiem bagātu vasaru vēlot
Māra Meinarda,
Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece.
Foto – Baiba Siliņa.

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________