ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads ->  Projekti

Projekti

● 19.12.2011. Projektu konkursu aktualitātes - Ziņu lapa Nr.12 (.pdf 2011.gada decembris). Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs.

● 15.12.2011. Aktualitātes ERAF projektā: "Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība"

● 22.08.2011. Pabeigts Alojas ūdenssaimniecības attīstības projekts

● 22.07.2011. Puikulē izbūvēts ielu apgaismojums

● 19.07.2011. Alojas novada Dome īsteno KPFI līdzfinansētu projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

● 19.07.2011. Noslēdzies atklāts konkurss "Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde"

● 19.07.2011. Aktualitātes projektā "Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija"

● 19.07.2011. Aktualitātes projektā "Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Blanka – Krustiņi” 3.75km rekonstrukcija 1. kārta un 2. kārta"

● 19.07.2011. 2011.gadā ītenotie projekti - "Vilzēnu tautas nama labiekārtošana, tehniskā aprīkojuma iegāde" un "Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu piedāvājuma uzlabošanai Puikules tautas namā"

● 19.07.2011. 27.jūnijā apstiprināts projekta pieteikums "Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana"

● 20.05.2011. Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

● 11.05.2011. Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā

● 11.04.2011. Biedrība „Īģes lauku partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana”

● 08.03.2011. "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās"

● 08.03.2011. „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

● 08.03.2011. „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

● 08.03.2011. „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

● 08.03.2011. Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

● 08.03.2011. Paziņojums par Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam izstrādes uzsākšanu

22.02.2011. Pabeigta izgāztuves „Mežiņi” rekultivācija Braslavas pagastā2010.

30.11.2010. Pabeigta ūdenstorņa un ūdenstīklu rekonstrukcija Ozolmuižā

13.11.2010. Izsludināta cenu aptauja tehnisko projektu izstrādei diviem projektiem

13.11.2010. Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

11.11.2010. Ieguldījums tavā nākotnē - projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

20.10.2010. Izsludināts atklāts projektu konkurss „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”

20.10.2010. Konkurss jauniešiem "Lec biznesā!"

19.10.2010. Uzsāk projekta iesniegumu pieņemšanu KPFI finansēto projektu atklātajā konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”

20.09.2010. Aktualitātes projektos „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

20.09.2010. Aktualitātes projektā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija”

20.09.2010. Aktualitātes projektā „Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Krustiņi – Blanka” 3.75 km rekonstrukcija”

20.09.2010. Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

20.09.2010. Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta un Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi”Nr.6448/5238/PPV rekultivācija

Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Krustiņi – Blanka” 3.75 km rekonstrukcija

Puikules tautas nama un Ozolmuižas ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija

Alojas pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas būvdarbi● 15.12.2011.

Aktualitātes ERAF projektā
„Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Alojas novada dome ir uzsākusi un līdz 2012. gada 3.oktobrim plāno realizēt projektu „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, kura rezultātā tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens iedzīvotājiem Vilzēnos.

Projektā plānotas aktivitātes ne tikai kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai, bet arī ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem un pieejamības nodrošināšanai. Projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Vilzēnu ciema fizisko un antropogēno vidi, padarīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi.

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 408 627,79 LVL, tajā skaitā

projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 334 959,50 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 284 715,57 LVL, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 50 243,93LVL, bet projekta neattiecināmās izmaksas 73 668,29 LVL.

Tehnisko projektu ir izstrādājusi SIA „AKC Būve” (līguma summa 2758.80 LVL). Projekta būvdarbus plānots uzsākt un realizēt 2012. gadā. Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācijas autors ir SIA „Profin”. Pašlaik pašvaldība projekta ietvaros organizē būvuzraudzības un atkārtotu būvdarbu iepirkumus.

Informāciju sagatavoja Ineta Cīrule,
Alojas novada domes Telpiskās attīstības plānotāja● 19.07.2011.

Alojas novada Dome īsteno KPFI līdzfinansētu projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”.

Projekta ietvaros ir noticis atklāts konkurss, kura rezultātā noslēgts līgums par projektēšanu un autoruzraudzību ar SIA „Baltex Group”. Tehniskie projekti ir izstrādāti piecām Alojas novada domes ēkām:

1. PII „Auseklītis” Vilzēnu filiāles ēka,
2. Alojas Ausekļa vidusskolas vecā ēka,
3. Alojas Ausekļa vidusskolas jaunajā ēka,
4. Alojas Mūzikas un mākslas skolas ēka,
5. Staiceles vidusskolas ēka.

Pašlaik projekta ietvaros notiek atklātie konkursi par būvdarbiem un būvuzraudzību.

Projektu plānots īstenot līdz 2011.gada 31.decembrim.

Atbildīgā iestāde: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (www.vidm.gov.lv)

Projektu īstenošanas uzraudzības un kontroles funkcijas pilda SIA „Vides investīciju fonds” (www.lvif.gov.lv)

Ineta Cīrule,
Alojas novada domes
Telpiskās attīstības plānotāja22.08.2011.
Pabeigts Alojas ūdenssaimniecības attīstības projekts

Šo projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2011. gadā ir noslēdzies pirms desmit gadiem uzsāktais projekts par ūdenssaimniecības attīstību Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā. Projekta priekšizpēte un tehniskās dokumentācijas izstrāde tika uzsākta 2001. gadā, bet tikai 2008. gada beigās noslēdza trīspusējo līgumu starp Latvijas Republikas Vides ministriju, Alojas pilsētas domi un atbalsta saņēmēju SIA „Alojas komunālais dienests” par projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alojā, Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās. II kārta” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, projekta Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/020 ieviešanu. Kopējās projekta izmaksas bez PVN ir 3365531,16 Ls, no tām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 2526951,75 Ls, valsts budžets 259928,11 Ls, bet pārējās projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 578651,30 Ls apmērā sedza Alojas novada dome.

Projekta ietvaros tika noslēgti 5 līgumi – būvniecības līgumi „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā” ar konsorciju „Wes-Lat”, „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā” un „ Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un dzeramā ūdens gūtnes rehabilitācijas projektēšana un izbūve Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā” ar līgumsabiedrību „Merks-Eko Akva”, kā arī pakalpojumu līgumi „ Inženiertehniskā būvuzraudzība ūdenssaimniecības objektu būvniecībā” un „ Autoruzraudzība objektā “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā”” ar SIA „Firma L4”.

Projekta ietvaros ir veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alojā par 1218 m un Ungurpilī par 45 m, kā arī rekonstruēti ūdensapgādes tīkli1072 m Alojā un 689 m Ungurpilī. Lai uzlabotu centralizētas sadzīves notekūdeņu savākšanas pieejamību, no jauna ir izbūvēti kanalizācijas tīkli 6061 m Alojā un 165 m Ungurpilī un rekonstruēti 598 m Alojā. Tā kā vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Alojā bija savu laiku nokalpojušas un Ungurpilī notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus sniedza SIA „Aloja Starkelsen”, tad projekta ietvaros tika uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 250 m3/dnn jaudu Alojā un 50 m3/dnn Ungurpilī.

Ūdens kvalitātes uzlabošanai Alojā no jauna tika izbūvēti 2 artēziskie urbumi, rekonstruēti ūdens atdzelžošanas stacija un ūdenstornis. Lai novērstu gruntsūdeņu piesārņojumu, ir tamponēti 7 neizmantojami artēziskie urbumi.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Aicinām Alojas pilsētas un Ungurpils ciema iedzīvotājus aktīvi pieslēgt mājokļus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem!

Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne● 19.07.2011.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Noslēdzies atklāts konkurss "Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde"

Alojas novada Dome īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana. Projekta ietvaros noslēdzies atklāts konkurss Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde, kurā pieteicās un iesniedza savus piedāvājumus pieci pretendenti: SIA ĶBLC, SIA Projekts 3i, SIA Metrum, SIA Geo Consultants un SIA Livland. Piedāvājumi ir izvērtēti un ir nolemts slēgt līgumu ar SIA Projekts 3i.

Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt Alojas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un Alojas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam. 

Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 30.jūnijam, bet novada attīstības programmu līdz 2011.gada 31.decembrim.

Ineta Cīrule,
Alojas novada domes
Telpiskās attīstības plānotāja● 19.07.2011.


Aktualitātes projektā Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija

projekta Nr.10-09-L32100-000314

Darbus ir uzsākusi un jūlijā plāno pabeigt firma SIA „Vidzemes energoceltnieks” . Projekta rezultātā Puikulē būs rekonstruēts un daļēji no jauna izbūvēts ielu apgaismojums, uzstādīti jauni apgaismojuma balsti – Līvānu ielā , rekonstruēti vecie balsti un uzstādītas jaunas gaismas konsoles, kas nodrošinās iedzīvotāju drošību un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

Kopējais finansējums šim projektam 27486.69 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 22530.07 LVL no tām publiskais finansējums 20277.06 LVL.● 19.07.2011.

Aktualitātes projektā Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Blanka – Krustiņi” 3.75km rekonstrukcija 1. kārta un 2. kārta projekta Nr.08-09-L32100-000231 / 09-09-L32100-000144

Darbus ir uzsākusi un jūlijā plāno pabeigt firma SIA „Limbažu ceļi” . Projekta rezultātā būs rekonstruēts šis ceļa posms (attīrīti un izveidoti novadgrāvji, izbūvēti pievedceļi u.tml)

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.● 19.07.2011.

2011. gadā ītenotie projekti

Vilzēnu tautas nama labiekārtošana, tehniskā aprīkojuma iegāde

projekta Nr. 10-09-LL17-L413201-000016

Projekta ietvaros Vilzēnu tautas namam ir iegādāti 250 jauni apmeklētāju krēsli piegādātājs – SIA Bolderāja serviss un tehniskais aprīkojums (projektors, videokamera, TV, DVD atskaņotājs) piegādātājs – SIA X Centrs.

Iegādājoties Vilzēnu tautas nama skatītāju zālei paredzētos 250 krēslus kultūras pasākumu apmeklētājiem un koncertprogrammu sniedzējiem ir iespēja ērtā, estētiski sakārtotā vidē izmantot kultūras nama sniegtās iespējas. Nodrošinot tautas namu ar tehnisko aprīkojumu ieguvums, ir ne tikai kultūras pasākumu apmeklētājiem, bet arī pašdarbības kolektīviem. Iegādājoties projektoru, tika paplašināts tautas nama kultūras piedāvājums, jo var izrādīt mākslas un dokumentālās filmas, multiplikācijas filmas, uzskates materiālus.

Projekts iesniegts ELFLA pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ietvaros LEADER programmā.

Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 75 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 25 % no attiecināmām izmaksām.

Kopējais finansējums šim projektam 3855.20 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 3160.00 LVL no tām publiskais finansējums 2370.00 LVL.
 

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu piedāvājuma uzlabošanai Puikules tautas namā

projekta Nr. 10-09-LL17-L413201-000015

Projekta ietvaros Puikules tautas namam ir iegādāts mūzikas aprīkojums (digitālās klavieres YAMAHA YDP-V240,akustiskā sistema, mikrafoni u.c) piegādātājs – SIA MD Profesional un tehniskais aprīkojums (projektors, ekrāns) piegādātājs – SIA MGE.

Iegādājoties digitālās klavieres un skaņu aparatūru, tiek nodrošināti kvalitatīvi pašdarbības kolektīvu mēģinājumi un koncertēšanas iespējas. Uzlabojusies pasākumu apskaņošana, kas veicina kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras produkta un pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem pagastā un novadā.

Projekts iesniegts ELFLA pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ietvaros LEADER programmā.

Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 75 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 25 % no attiecināmām izmaksām.

Kopējais finansējums šim projektam 4359.76 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 3573.57 LVL no tām publiskais finansējums 2680.18 LVL.● 19.07.2011.

27. jūnijā apstiprināts projekta pieteikums Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

Projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/047

Prokjekta ietvaros paredzēts apmācību cikls (projektu vadībā, projektu grāmatvedībā, personālvadībā, iepirkumu procedūras piemērošanā, būvniecības normu piemērošanā u.tml), plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Apes un Salacgrīvas novadiem, tiks organizēta sadarbības tīkla izveide u.c. aktivitātes.

Projekta attiecināmais finansējums ir summa ar PVN, no kura publiskais finansējums ESF ir 100 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 0 % no attiecināmām izmaksām.

Kopējais finansējums šim projektam 14972.13 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 14972.13 LVL no tām publiskais finansējums 14972.13 LVL.

Inga Možvillo,
Alojas novada domes projektu vadītāja

20.05.2011.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

2010. gada nogalē Alojas novada dome ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru noslēdza vienošanos Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103/006 par ES fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.5. prioritātes Administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.3. pasākuma Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projekta Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt Alojas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025. gadam un izstrādāt Alojas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam. 2011. gada 25. februārī tika izsludināts pakalpojuma iepirkums Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādei. Iepirkuma procedūra noslēdzās 2011. gada 5. aprīlī, kurā nepieteicās neviens pretendents. Līdz ar to tika veiktas nelielas iepirkuma nolikumā un izsludināts atkārtots iepirkums. Tas noslēgsies 2011. gada 20. jūnijā un tiks uzsākts aktīvs darbs pie teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādes.

Projekts iesniegts Eiropas Sociālā attīstības fonda (ESF) 1.5.3.2. aktivitātes Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 41 551,00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 41 551,00 LVL, no kurām ESF līdzfinansējums (100%) sastāda 41 551,00 LVL.

Projekta atbildīgā iestāde: Valsts Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Sadarbības iestāde: Valsts Reģionālā attīstības aģentūra

Ieva Knospiņa, Telpiskās attīstības plānotāja11.05.2011.

Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā

2011. gada 5. aprīlī noslēdzās atkārtotais projekta Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā iepirkuma konkurss. Bija pieteikušies divi pretendenti – SIA Būvenergo A un AS Siguldas Būvmeistars. Pretendentu piedāvātās līgumcenas krietni pārsniedza projekta attiecināmās izmaksas. Realizējot šo projektu, novada domei no saviem līdzekļiem būtu jāiegulda aptuveni 170 000 LVL. 2011. gada 20. aprīļa domes sēdē Alojas novada dome nolēma atsaukt šo ERAF projektu un iesniegt jaunu projekta pieteikumu līdz šī gada 15. jūnijam. Lai no jauna iesniegu projekta pieteikumu tiek veikta tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija un gatavots jauns projekta pieteikums.08.03.2011.
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās"

Alojas novada dome 2011. gada 24. februārī ir noslēgusi Līgumu Nr. KPFI-7/19 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA „Vides investīciju fonds” (LVIF) par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana piecās Alojas novada domes ēkās, samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu. Tādā veidā tiks samazināta nelabvēlīgā ietekme uz vidi un veicināta globālo klimata pārmaiņu novēršana. Gāzu emisiju apjoma samazināšana ļaus samazināt izmaksas, kas veidojas nelietderīgas ēku apsildīšanas, vēdināšanas un ventilēšanas rezultātā. Tāpat projekta īstenošana nodrošinās augstāku komforta līmeni ēku darbiniekiem un apmeklētājiem.

Projekta ietvaros tiks veikta gāzu emisiju apjoma samazināšanas pasākumi piecās Alojas novada domes ēkās:

1. PII „Auseklītis” Vilzēnu filiāles ēkā;
2. Alojas Ausekļa vidusskolas vecajā ēkā;
3. Alojas Ausekļa vidusskolas jaunajā ēkā
;
4. Staiceles vidusskolas ēkā;
5. Alojas Mūzikas un mākslas skolas ēkā.

Projekts tiks īstenots līdz 2011. gada 1. decembrim. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Atbildīgā iestāde: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (www.vidm.gov.lv)

Projektu īstenošanas uzraudzības un kontroles funkcijas pilda SIA „Vides investīciju fonds” (www.lvif.gov.lv)

Projekta izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 351 455.84 LVL;
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 339 295.36 LVL,
no kurām KPFI līdzfinansējums (80%) sastāda 271 436.29 LVL;
pašvaldības līdzfinansējums (20%) sastāda 67 859.07 LVL.
Pašvaldības līdzfinansējums no projekta neattiecināmajām izmaksām ir 12 160.48 LVL. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums projekta ietvaros sastāda 80 019,55 LVL.08.03.2011.
„Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

2009. gada decembrī tika izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”. Janvārī tika slēgts līgums ar SIA „AKC Būve” par tehniskā projekta izstrādi (līguma summa 2758.80 LVL).

Alojas novada dome līdz 2011. gada novembrim plāno realizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”, kura rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva ūdenssaimniecības sistēma Vilzēnu ciemā.

2010. gadā izsludinātais iepirkums tika pārtraukts novada domes finansiālo līdzekļu nepietiekamības dēļ, tāpēc 2011. gada februārī tiks izsludināts atkārtots iepirkums. Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Plānotās kopējās izmaksas - 246 042.61 LVL. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas - 203 341.00 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums - 172 839.85 LVL, valsts budžeta finansējums sastāda 20 334.10 LVL un pašvaldības līdzfinansējums - 10 167.05 LVL.08.03.2011.
„Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

Projekta mērķis ir uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmeni izglītības iestādēs un paaugstināt informācijas un kumunikāciju tehnoloģiju izmantošanas līmeni mācību procesā. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties stacionāros un portatīvos datorus, multimediju tehniku Ozolmuižas pamatskolai, Puikules pamatskolai, Staiceles vidusskolai un Alojas vidusskolai.

2010. gada nogalē tika izsludināta iepirkumu procedūra lokālo datortīklu infrastruktūras izveidei skolās. 2011. gada 17. janvārī noslēdzās iepirkums, kurā bija pieteikušies 4 pretendenti – SIA „Norel IT”, SIA „Teka telekom”, SIA „SPX”, SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Uzvarētājs tiks noteikts šī mēneša laikā un pēc līguma noslēgšanas darbi būs jāveic divu mēnešu laikā.

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 46 496.30 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 46 496.30 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums (100%) sastāda 46 496.30 LVL.08.03.2011.
„Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta mērķis ir izstrādāt Alojas novada teritorijas plānojumu

2013. – 2025. gadam un Alojas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam, kā arī stratēģiskās ietekmes novērtējumu uz vidi. Tādējādi tiks nodrošinot vienota, stabila, ilgspējīga, līdzsvarota dzīves vides sociālā un ekonomiskā attīstība un nodrošināts kvalitatīvs un efektīvs Alojas novada teritorijas attīstības plānošanas process.

Projekts iesniegts Eiropas Sociālā attīstības fonda (ESF) 1.5.3.2. aktivitātes ”Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 41 551,00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 41 551,00 LVL, no kurām ESF līdzfinansējums (100%) sastāda 41 551,00 LVL. Projekta atbildīgā iestāde: Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrija. Sadarbības iestāde: Valsts reģionālā attīstības aģentūra.

Ieva Knospiņa, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja08.03.2011.
Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Saskaņā ar Alojas novada domes 2011. gada 16. februāra lēmumu „Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 4 5#) uzsākta Alojas novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Par Alojas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Alojas novada domes Telpiskās attīstības plānotāja Ieva Knospiņa.

Rakstiski priekšlikumu teritorijas plānojuma izstrādei adresējami Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Alojas novada pagasta iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī iesūtīt elektroniski ieva.knospina@orient.lv/aloja.

Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Alojas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/ 1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103) ietvaros.08.03.2011.
Paziņojums par Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Alojas novada domes 2011. gada 16. februāra lēmumu „Par Alojas novada attīstībasprogrammas 2012. – 2018. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu ” (protokols Nr. 4 6#) uzsākta Alojas novada attīstības programmas izstrāde.

Par Alojas novada attīstības programmas izstrādes atbildīgo personu apstiprināta Alojas novada domes Telpiskās attīstības plānotāja Ieva Knospiņa.

Rakstiski priekšlikumi attīstības programmas izstrādei adresējami Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Alojas novada pagasta iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī iesūtīt elektroniski ieva.knospina@orient.lv/aloja.

Novada attīstības programmu paredzēts izstrādāt līdz 2011. gada 31. decembrim.

Alojas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr. 1DP/ 1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103) ietvaros.22.02.2011.
Pabeigta izgāztuves „Mežiņi” rekultivācija Braslavas pagastā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2010. gada 14. decembrī tika parakstīti dokumenti par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija” pabeigtajiem rekultivācijas darbiem.

Projekta ietvaros tika rekultivēta 0,77 ha liela izgāztuve, kura rezultātā samazināta ietekme uz gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu un grunts kvalitāti, problemtātiskajā teritorijā iegūta sakopta ainava un turpmākajai izmantošanai sagatavots zemes gabals.

Projekts iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros.

Finansējuma saņēmējs: Alojas novada dome.

Projekta kopējās izmaksas: 32 808,54 LVL.

Projekta attiecināmās izmaksas: 32 808,54 LVL, no kurām KF līdzfinansējums (85%) sastāda 27 887,26 LVL, pašvaldības līdzfinansējums (15%) - 4 921,28 LVL.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieva Knospiņa,
Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja13.11.2010.
Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

Darbus ir pabeigusi firma SIA „Vidzemes energoceltnieks” . Projekta rezultātā Ungurpilī izbūvēts ielu apgaismojumu, uzstādot jaunus apgaismojuma balstus, ielu apgaismojuma līnijas kopējais garums ~ 2400 m, kas nodrošinās iedzīvotāju drošību un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.13.11.2010.
Izsludināta cenu aptauja tehnisko projektu izstrādei diviem projektiem:

Projekta „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija” attiecināmais finansējums ir 42 271.58 LVL, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

Projekta „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem” attiecināmais finansējums ir 57 268.14 LVL , no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” - Ieguldījums tavā nākotnēAlojas novada dome līdz 2012. gada otrajam ceturksnim realizēs Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstītu projektu „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (idntifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/078. Preojekta ietvaros Alojas novada pašvaldībai piesaistītas divas jaunas amata vienības – juriskonsuls un telpiskās attīstības plānotāja. Juriskonsuls piesaistīts uz 19 mēnešiem, bet telpiskās attīstības plānotāja uz 12 mēnešiem, sākot no 2010. gada oktobra.

2010. gada 18. augusta domes sēdē tika apstiprināti projekta ietvaros finansētie amati un amatalgas. Pēc domes sēdes Alojas novada mājas lapā www.orient.lv/aloja tika izsludināts konkurss uz amata vietām.

Projekts iesniegts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros.
Plānotās kopējās izmaksas sastāda 18 500 LVL.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 18 500 LVL,
no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir 100%.
Projekta administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra.20.10.2010
Izsludināts atklāts projektu konkurss „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina atklātu projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”. Konkursa mērķis ir izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi nodrošināt pašvaldības jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai jauniešu centrā un nodrošinot jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.

Projekta iesniegšanas termiņš - 2010.gada 22.novembris. Projekti jāiesniedz IZM, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 612.kabinetā (6.stāvā), kā arī elektroniskā projekta iesnieguma versija ir jāpievieno projekta iesnieguma izdrukai vai arī jānosūta uz e-pastu: nelda.kastena@izm.gov.lv

Projektu iesniedzējs ir pašvaldība.

Par pieejamo finansējumu projektu konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt četrus pašvaldību projektus. Viena pieteiktā projekta finansējuma apmērs no ministrijas nedrīkst būt mazāks par 1000 LVL un lielāks par 1400 LVL. Netiek prasīts nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta ieviešanai.

Projektus var plānot uzsākt ne ātrāk kā 2010.gada 15.decembrī un projektu īstenošanas termiņš ir 2011.gada 31.maijs.

Plašāka informācija par projektu konkursu ir pieejamas IZM mājas lapas www.izm.gov.lv sadaļā „Nozaru politika” – „Jaunatne” – „Projekti”. Kontaktpersona attiecībā par projekta konkursa nosacījumiem -  Nelda Kastēna, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļas vecākā referente, tālrunis 67047759, e-pasts: nelda.kastena@izm.gov.lv


Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija, www.izm.gov.lv20.10.2010.
Konkurss jauniešiem "Lec biznesā!"

Hipotēku banka ESF Starta programmas ietvaros izsludina konkursu jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem - "Lec biznesā!"

Šonedēļ Hipotēku banka sadarbībā ar biedrību "Līdere" ir izsludinājusi konkursu jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem - "Lec biznesā!".

Konkurss notiek ESF Starta programmas ietvaros, un tā ietvaros konkursa dalībniekam vai dalībnieku grupai jāsagatavo biznesa idejas apraksts uz ne vairāk kā 3 lapām un kopā ar pieteikumu un CV līdz 2010.gada 15.novembrim jāiesniedz elektroniski (e-pasta adrese: lecbiznesa@hipo.lv) un Hipotēku bankas filiālē (vai jāsūta pa pastu, uz aploksnes norādot "Starta programmas konkursam "Lec Biznesā!"").

Konkursā jāiesniedz idejas, kas atbilst Starta programmas nosacījumiem. Aicinām ar tiem iepazīties, lai iegūtu precīzu un pilnīgu informāciju, arī to, kādas nozares Starta programma neatbalsta.

Idejas tiks vērtētas, ņemot vērā:
•Biznesa idejas apraksta skaidrību un precizitāti;
•Tirgus aprakstu (mērķauditorija, potenciāls, konkurenti);
•Projekta realizācijas aprakstu;
•Finansiālo pamatotību/ idejas dzīvotspēju;
•Biznesa idejas unikalitāti.

Tie, kuru idejas tiks novērtētas visaugstāk, tiks aicināti piedalīties konkursa otrajā kārtā un sagatavot biznesa plānu, kas atbilst konkursa nolikumam un Starta programmas nosacījumiem. Konkursa 2.kārtā tiks vērtēti biznesa plāni.

Konkursa rezultātā dalībnieks vai dalībnieku grupa dibina savu uzņēmumu un slēdz aizdevuma līgumu ar Hipotēku banku "Starta programmas" ietvaros.

Balvas:
- Pieciem konkursa dalībniekiem, kuru biznesa plāni tiks atzīti par vislabākajiem, tiks piesaistīti mentori, kā arī tie saņems naudas balvu - 1000 LVL savas biznesa idejas realizācijai (kas tiks piešķirti jau dibinātai juridiskai personai).
- Nākamajiem pieciem arī tiks piesaistīti mentori un tie saņems naudas balvu - 500 latus savas biznesa idejas realizācijai (kas tiks piešķirti jau dibinātai juridiskai personai).
- Vēl 20 pretendentiem tiks piesaistīts mentors - pieredzējis nozares speciālists, kas bez atlīdzības sniegs atbalstu un padomus biznesa uzsākšanai.

Uzvarētāji tiks pasludināti 2010.gada 4.janvārī.

Ar plašāku informāciju var iepazīties ALTUM atbalsta programmas pārvaldes mājas lapā www.altum.lv sadaļā Jaunumi.

Informācijas avots: Hipotēku un Zemes banka, www.altum.lv19.10.2010.
Uzsāk projekta iesniegumu pieņemšanu KPFI finansēto projektu atklātajā konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”

Vides ministrija ir izsludinājusi projekta iesniegumu pieņemšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas lietošanai, tai skaitā atbalstot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā, kā arī atbalstot no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas pieejamības nodrošināšanu, uzstādot projekta vajadzībām no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas uzpildes iekārtas tikai kopā ar transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā un nepārsniedzot 20% no projekta iesniegumā pieprasītā kopējā finanšu instrumenta finansējuma.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kā arī tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 3 522 621 lats. Konkursa ietvaros vienam projekta iesniedzējam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 15 000 latu, savukārt, maksimālais – 350 000 latu.

Projekta iesniegumi jāiesniedz no 2010.gada 19.oktobra līdz 20. decembrim (ieskaitot) papīra formā personīgi Vides ministrijā Klimata politikas un tehnoloģiju departamentam, Rīgā, Peldu ielā 26/28, 202.kabinetā darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu: Vides ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV–1494, vai noformēti elektroniskā dokumenta formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: tr_kpfi@vidm.gov.lv

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt pa pastu: Vides ministrijas Klimata politikas un tehnoloģiju departaments, Peldu iela 25, Rīgā, LV-1494 vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: veronika.gomancenko@vidm.gov.lv

Informācijas avots: Vides ministrija, www.vidm.gov.lv

 
20.09.2010.
Aktualitātes projektos „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

SIA „Siltumkomforts” septembra beigās plāno nodot darbus objektā „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanu Ozolmuižas ciemā” daļēja kanalizācijas tīkla rekonstrukcija, paplašināšana un jaunu NAI izbūve” (līguma kopējā summa 53 206.47 LVL). Ūdensapgādes sistēmas būvdarbus – ūdenstorņa un ūdensvadu tīklu rekonstrukciju – veic SIA „Water Ser”, darbus plānots pabeigt oktobra mēnesī (līguma kopējā summa 82 322.25 LVL).

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 254 618.42 LVL.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 210 428.45 LVL,
   no kurām ERAF līdzfinansējums (85%) sastāda 178 864.18 LVL,
   valsts budžeta finansējums (10 %) sastāda 21 042.85 LVL un
   pašvaldības līdzfinansējums (5%) - 10 521.42 LVL.

Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā” SIA „AKC Būve” ir izstrādājusi tehnisko projektu (līguma summa 2758.80 LVL). Pašlaik ir izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai, oktobra mēnesī plānots noslēgt būvdarbu līgumu un uzsākt darbus. Projektā paredzētās aktivitātes plānots realizēt līdz 2011. gada nogalei.

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 246 042.61 LVL.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 203 341.00 LVL,
   no kurām ERAF līdzfinansējums (85 %) sastāda 172 839.85 LVL,
   valsts budžeta finansējums (10 %) sastāda 20 334.10 LVL un
   pašvaldības līdzfinansējums (5%) - 10 167.05 LVL.20.09.2010.
Aktualitātes projektā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projektā ir izstrādāts tehniskais projekts un sākušies rekultivācijas būvdarbi, kurus veic SIA „Valkas meliorācija” (līguma kopējā summa 30 125.04 LVL), būvdarbi tiks pabeigti līdz oktobra beigām. Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies izgāztuves piesārņojuma ietekme uz grunstūdeņu, virszemes ūdeņu un grunts kvalitāti, problemātiskajā teritorijā tiks iegūta sakopta ainava un turpmākai izmantošanai sagatavots zemes gabals.

Projekts iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Alojas novada dome.

Tā plānotās kopējās izmaksas sastāda 112 954.31 LVL.

Attiecināmās izmaksas 112 954.31 LVL,

no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 85% no attiecināmajām izmaksām – 96 011.16 LVL,

pašvaldības līdzfinansējums: 15% no attiecināmajām izmaksām – 16 943.15 LVL.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.20.09.2010.
Aktualitātes projektā „Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Krustiņi – Blanka” 3.75 km rekonstrukcija”

Projekta ietvaros autoceļa rekonstrukcijas darbus paredzēts veikt divās būvniecības kārtās – 1.kārta 1.2 km un 2.kārta 2.6 km garumā.

Pēc iepirkumu procedūru veikšanas, abās kārtās ceļu rekonstrukcijas darbus veiks SIA „Limbažu ceļi” (līgumu kopējā summa 127 448.34 LVL). SIA „Limbažu ceļi” 1. kārtas rekonstrukcijas būvdarbus plāno uzsākt šajā rudenī, ja būs piemēroti laikapstākļi. Ceļa abu posmu rekonstrukciju pilnībā plānots pabeigt līdz 2011. gada 31. jūlijam.

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.20.09.2010.
Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

Ir noslēgts līgums ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” (līguma summa 33 857.25 LVL) un uzsākti ielu apgaismojuma izbūves darbi, kurus pabeigs oktobra mēnesī. Projekta rezultātā Ungurpilī izbūvēs ielu apgaismojumu, uzstādot jaunus apgaismojuma balstus, ielu apgaiosmojuma līnijas kopējais garums ~ 2400 m, kas nodrošinās iedzīvotāju drošību un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

Aktualitātes projektos „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija” un „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Alojas novada domes sagatavotos projekta iesniegumus. Šī gada nogalē plānots izstrādāt tehniskos projektus, lai 2011. gadā varētu uzsākt nepieciešamos būvdarbus abos projektos.

Projekti iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija” attiecināmais finansējums ir 42 271.58 LVL, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

Projekta „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem” attiecināmais finansējums ir 57 268.14 LVL , no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.20.09.2010.
Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta mērķis ir uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmeni izglītības iestādēs un paaugstināt informācijas un kumunikāciju tehnoloģiju izmantošanas līmeni mācību procesā. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties stacionāros un portatīvos datorus un multimediju tehniku Ozolmuižas pamatkolai, Puikules pamatskolai, Staiceles vidusskolai un Alojas vidusskolai.

Šī gada nogalē plānots veikt iepirkuma procedūru lokālo datortīklu infrastruktūras izveidei skolās un nākošā gada pirmajā pusē iegādāties nepieciešamo datortehniku.

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 46 496.30 LVL.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 46 496.30 LVL,

no kurām ERAF līdzfinansējums (85%) sastāda 39 521.85 LVL,

valsts budžeta finansējums (15 %) sastāda 6974.45 LVL.Aktualitātes projektos „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”Alojas novada dome līdz 2011. gada beigām plāno realizēt projektus „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”, kuru rezultātā tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens iedzīvotājiem Ozolmuižā un Vilzēnos.

 Projektā plānotas aktivitātes ne tikai kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai, bet arī ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai.

2009. gada decembrī tika izsludināts iepirkums par „„Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanu Ozolmuižas ciemā” daļēja kanalizācijas tīkla rekonstrukcija, paplašināšana un jaunu NAI izbūve” un noslēgts līgums ar SIA „Siltumkomforts” par būvdarbu veikšanu (līguma summa 50 531.60 LVL). Ūdensapgādes sistēmas būvdarbus plānots veikt 2011. gadā.

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Plānotās kopējās izmaksas sastāda 254 618.42 LVL.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 210 428.45 LVL,

no kurām ERAF līdzfinansējums sastāda 178 864.18 LVL,

valsts budžeta finansējums sastāda 21 042.85 LVL un

pašvaldības līdzfinansējums - 10 521.42 LVL.

2009. gada decembrī tika izsludināts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”. Janvārī tiks slēgts līgums ar SIA „AKC Būve” par tehniskā projekta izstrādi (līguma summa 2758.80 LVL). Projekta būvdarbus plānots uzsākt un realizēt 2011. gadā.

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Plānotās kopējās izmaksas sastāda 246 042.61 LVL.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 203 341.00 LVL,

no kurām ERAF līdzfinansējums sastāda 172 839.85 LVL,

valsts budžeta finansējums sastāda 20 334.10 LVL un

pašvaldības līdzfinansējums - 10 167.05 LVL.Aktualitātes projektā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi”Nr.6448/5238/PPV rekultivācija”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Alojas novada dome 2010. gadā plāno realizēt projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija”. Projekta ietvaros tiks veikta izgāztuves rekultivācija, ar atkritumiem piesārņotās teritorijas sakopšana, lai samazinātu atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un nodrošinātu ar atkritumiem piesārņotās teritorijas iekļaušanos apkārtējā ainavā.

2009. gadā tika izsludināts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi rekultivācijas darbiem. Tiks slēgts līgums ar SIA „Ģeopluss” par rekultivācijas būvprojekta izstrādi.

Šī gada pavasarī plānots izsludināt iepirkumu par rekultivācijas būvdarbiem un uzsākt izgāztuves rekultivācijas darbus.

Projekts iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Alojas novada dome.

Tā plānotās kopējās izmaksas sastāda 112 954.31 LVL.

Attiecināmās izmaksas 112 954.31 LVL,

no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 85% no attiecināmajām izmaksām – 96 011.16 LVL,

pašvaldības līdzfinansējums: 15% no attiecināmajām izmaksām – 16 943.15 LVL.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.Aktualitātes projektā „Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Krustiņi – Blanka” 3.75 km rekonstrukcija”

Projekta ietvaros autoceļa rekonstrukcijas darbus paredzēts veikt divās būvniecības kārtās – 1.kārta 1.2 km un

2.kārta 2.6 km garumā.

2009. gadā veikti 1.kārtas rekonstrukcijas darbi – sāngrāvju rakšana un caurteku izbūve. Šī gada pavasarī plānots veikt ceļa segas izbūves darbus ar grants šķembu maisījumu un 1.kārtas rekonstrukcijas darbus pabeigt.

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta 1.kārtas kopējais finansējums 52 569.77 LVL.

Projekta attiecināmais finansējums 43 446.09 LVL,

no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi 32 584.57 LVL,

pašvaldības finansējums 10 861.52 LVL.

Projekta 2.kārtu paredzēts realizēt 2011. gadā.

Projekta plānotais kopējais finansējums 124 537.12 LVL.

Projekta attiecināmais finansējums 89 116.30 LVL,

no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi 66 837.23 LVL,

pašvaldības finansējums 22 279.08 LVL.Aktualitātes projektā „Puikules tautas nama un Ozolmuižas ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija”

Puikules tautas nama vienkāršotās rekonstrukcijas mērķis bija radīt apstākļus tautas nama ēkas apkures izdevumu samazināšanai, kā arī veikt pasākumus ēkas konstrukciju labošanai, nomaiņai un apdarei, tā novēršot ēkas tālāko bojāšanos. Rekonstrukcijas darbus tautas namā veica SIA „Kopturis – A” (līguma summa 36 054.73 LVL).

Projekta ietvaros 2009. gadā tika veikta ēkas jumta nomaiņa, noteksistēmu ierīkošana, logu un durvju nomaiņa, ārsienu apdares uzlabošana, iekšsienu, griestu un grīdas labošana.

Šī gada sākumā plānots veikt papildus darbi, kas nebija paredzēti projekta sākotnējās izmaksās - griestu un sienu rekonstrukcija un grīdas pamatnes atjaunošana, ugunsdrošības signalizācija un ēkas zibensnovedēju uzstādīšana, apkures cauruļu izolēšana atbilstoši VUGD prasībām, elektromontāžas darbi – esošo elektrības instalāciju un maģistrālo tīklu renovācija.

Ozolmuižas ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi tika pabeigti 2009. gada nogalē. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Vidzemes enegoceltnieks” (līguma summa 21 400.34 LVL). Projekta ietvaros tika izbūvēts ielu apgaismojums Ozolmuižā ar 45 apgaismojuma balstiem.

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta kopējais finansējums 145 172.31 LVL.

Projekta attiecināmais finansējums 123 027.39 LVL,

no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi 92 270.53 LVL,

pašvaldības finansējums 30 756.86 LVL.

Informāciju sagatavoja Alojas novada domes projektu vadītāja
Marika Kamale, tālr./fakss 64031006

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt:
http://www.esfondi.lv/events.php?id=1Aktualitātes projektā „Alojas pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas būvdarbi”

Projekts ir atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.2.aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltunmoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 84 004,44 Ls,

no tām pašvaldības budžeta finansējums ir 12,50% jeb 10 102,30 Ls,

ERAF finansējums 75% un

valsts budžeta dotācija 12,5% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektā ir plānots paaugstināt Alojas pašvaldības sociālās mājas Ausekļa ielā 3a, Alojā energoefektivitāti. Tiks nomainīts ēkas jumta segums, veikta fasādes siltināšana un dekoratīvā apdare, uzstādītas lietus ūdens teknes un notekcaurules, nomainīti logi un durvis, kā arī pārmūrētas krāsnis.

2008. gadā ir veikts ēkas energoaudits un SIA „Lejnieku projektēšanas birojs” izstrādāts ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts.

2010. gada 11. janvārī tika noslēgts līgums ar SIA „Ekers” par būvniecības darbu veikšanu. Būvniecības darbus uzsāks 2010. gada pavasarī, kad iestāsies atbilstoši laika apstākļi.Alojas novada domes projektu vadītāja Inga Možvillo t. 64031229
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________