Sestdiena, 2024. gada 25. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 STAICELES VIDUSSKOLA - Pirmskolas izglītība

Staiceles bērnudārzs

Audzēkņu rinda uz 3-4 gadīgo bērnudārza grupiņu uz 2011. gada 15. oktobri

N.p.k.

Bērna vārds uzvārds

Bērna dzimšanas gads

Vecāka vārds uzvārds

Vēlamais iestāšanās laiks

Iesnieguma saņemšanas datums

1

Amanda Zeiļuka

2009.

Liesma Raibace

iestāties rindā

02.09.2009.

2

Endija Daniela Treiliņa

2010.

Sintija Treiliņa

iestāties rindā

26.04.2010.

3

Nikola Viktorija Rutkovska

2009.

Liāna Grandovska

iestāties rindā

25.08.2010.

4

Henrijs Bergs

2009.

Liene Hincenberga

iestāties rindā

02.09.2010.

5

Elīza Alda Šļaukstiņa

2010.

Maruta Vītola

iestāties rindā

16.09.2010.

6

Dace Štemere

2010.

Ērika Štemere

iestāties rindā

30.11.2010.

7

Ineta Mazure

2010.

Sandra Mazure

iestāties rindā

02.12.2010.

8

Viesturs Sedlenieks

2009.

Lana Berga

iestāties rindā

21.03.2011.

9

Madara Taulavičus

2009.

Rasma Taulavičus

iestāties rindā

19.04.2011.

10

Adrians Rudzītis

2007.

Līga Oga

iestāties rindā

13.06.2011.

11

Dagnis Rudzītis

2009.

Līga Oga

iestāties rindā

13.06.2011.

12

Kristers Freimanis

2010.

Saiva Podskočija

iestāties rindā

20.09.2011.

13

Ronaldo Gobiņš

2011.

Līva Ustrisova

iestāties rindā

30.09.2011.

14

Jānis Brents

2010.

Anda Timermane

iestāties rindā

03.10.2011.

Pirmskolas izglītība

 Pirmsskolas izglītības mērķis un galvenie uzdevumi:

1. Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

2. Pirmsskolas izglītības galvenie uzdevumi ir:
2.1. sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
2.2. sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;
2.3. veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
2.4. sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
2.5. sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
2.6. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.

Pirmsskolas izglītības saturs

1. pirmsskolas izglītības saturs veidots tā, lai veicinātu bērna:
1.1. fizisko attīstību;
1.2. psihisko attīstību;
1.3. sociālo attīstību.

2. Pirmsskolas izglītības saturs ietverts vispārējās pirmsskolas izglītības programmās, mazākumtautību pirmsskolas izglītības un speciālajās pirmsskolas izglītības programmās.

3. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu saturu veido un īsteno atbilstoši katra bērna speciālajām vajadzībām.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām Rīgā 2010. gada 3. augustā

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupiņas

LR Ministru Kabineta noteikumi V nodaļa Pirmsskolas izglītība
20.1 pants. Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanas obligātums.
(1) Bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta.
(2) Pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
(01.12.2009 likuma redakcija, kas stājas spēkā no 01.01.2010)

Mēs atrodamies Staicelē, Parka ielā 2

Kopīgus darbus un nedarbus darām katru darba dienu no plkst. 7.30 – 17.30.

Ar mums kopā ir skolotājas Jautrīte un Kaija , mūzikas skolotāja Inta J. deju skolotāja Inga N., sporta skolotāja Inga K. un skolotājas palīgs – auklīte Lana L.

Apgūstam daudz un dažādas prasmes rotaļnodarbībās, dejojam, dziedam, sportojam, rotaļājamies – lai droši varētu turpināt mācības sākumskolā.

Pirmsskolas skolotājas:

Jautrīte Pelēkā – Daugavpils Universitāte – ieguvusi PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU izglītībā un pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju (2009.g.), RPIVA saņēma Sertifikātu un ieguva tiesības īstenot pedagoģisko procesu darbā ar 6 – gadīgajiem (2010. g.).

Kaija Kuzina – Latvijas Universitāte – Izglītības zinātņu bakalaurs, RPIVA saņēma Sertifikātu un ieguva tiesības īstenot pedagoģisko procesu darbā ar 6 – gadīgajiem (2010. g.).


10.11.2011. Mārtiņdienas Bazārs Staicelē


21.05.2011. Bijušā bērnudārza "Stārķītis" darbinieki salidoja maijā...


23.02.2011. Dāvana mazajiem staiceliešiem!


09.10.2009. Veram durvis krāsainajā pasaulē – 5-6 gadīgo grupiņas atklāšana Staicelē
Mājīgajās klašu telpās


Gaidot Latvijas dzimšanas dienu (2007.g.)

    Fotogrāfijas no Jautrītes Pelēkās albūma

Trīsgadīgo un četrgadīgo bērnu grupiņa

Adrese : Parka iela 2, tālrunis grupā: 64035422
Darba laiks: strādājam 5 dienas nedēļā no plkst. 7.30- 17.30

Mūsu tradīcijas
• Gadskārtu ierašu atzīmēšana;
• Valsts svētku svinēšana;
• Mātes diena;
• Tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar bērnu vecākiem: ražas svētki un bērnu darbu izstādes, Ziemassvētku un Lieldienu kompozīcijas u.c;
• Leļļu teātri un koncerti izglītības iestādē un pilsētas kultūras namā;
• Rudens un pavasara sporta svētki.

Pirmsskolas skolotājas

Antra Bērziņa: Dikļu pamatskola, Limbažu 1. vidusskola, Rīgas pedagoģijas skola, Daugavpils Universitātes Izglītības un Vadības fakultāte, programma „Pirmsskolas skolotājs”
Jana Rozenberga: Staiceles pamatskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, Pedagoģijas fakultāte, programma „Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt latviešu valodu un literatūru pamatskolā”, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pedagoga sertifikāts „Pedagoģiskais process un tā raksturīgākās iezīmes pirmsskolā”

Auklīte: Sintija Šeikina

Foto

Cepot piparkūkas:Svinējām Ziemassvētkus 2010.gada decembrī:

08.05.2008. Kopā ar māmiņu


20.03.2008. Pirmskolas 3-4 gadīgie bērni Lieldienas gaidot!

Fotogrāfijas no 2007/2008.gada:Par to, lai bērni būtu paēduši, rūpējas kafejnīcas „Kāre” pavāres.

Videofragmentā rotaļa grupiņā (1m41s, 4.6Mb) >>>

Grupiņā mēs dziedam, dejojam un apgūstam daudz dažādas prasmes.
Ar bērniem katru dienu kopā ir skolotājas Antra, Liene un auklīte Sintija.


Mūsu telpas


Elīzas dzimšanas diena


Mūsu otrais izlaidums 2007. gada jūnijā

Fotogrāfijas no Ineses Zalcmanes albūma u.c. avotiemInformācija vecākiem –
katru gadu, jūnija sākumā mēs, pirmsskolas skolotājas, aicināsim visu piecgadīgo bērnu vecākus uz pirmo tikšanos ar mums, lai pārrunātu, kas nepieciešams jaunajam mācību gadam.
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī