Staicele - Pasākumi - Kalendāra stāsts

19.01.2011.
Patiesais stāsts par Staiceles tiltu

Cienījamie Staicelieši!

Uzksatu, ka mans pienākums ir informēt Staiceles iedzīvotājus , kāpēc Alojas novada dome neiesniedza projekta pieteikumu par tilta pār Salacu rekonstrukciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektā 3.2.1.2.aktivitātē “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”, un kas tika izdarīts no manas un izpilddirektora G. Karlsona puses, lai realizētu šo ieceri, jo izlasot www.aloja.lv mājas lapā un laikrakstā ,,Auseklis’’ Alojas novada deputātu no partijām ZZS un VL sniegto informāciju, par projekta neiesniegšanas iemesliem, iedzīvotāji var noprast, ka pārvaldes vadītāja nav veikusi savus pienākumus.

Lai būtu saprotams, sniegšu Jums notikumu secību, kas tika izdarīts, ko varēja izdarīt un par kādām summām un cik ilgā laikā bija jāveic projekta pieteikuma iesniegšana un tehniskā projekta izstrāde, lai Staicele varētu cerēt uz tilta rekonstrukciju.

Minētā Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš bija periodā no 2011. gada 14. novembra līdz 2012. gada 16. janvārim (2 mēneši, tas ir brīdis, ar kuru sākas projekta pieteikuma iesnieguma iesniegšana minētajā aktivitātē un datums, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumu uz šo aktivitāti).

Kā pārvaldes vadītāja es griezos pie domes amatpersonām ar lūgumu, vai par šā projekta ietvaros paredzēto finansējumu mēs varētu atjaunot tranzīta ielu Staicelē.

Informācijai : Kā tranzīta iela Staicelē saskaņā ar MK 2009.gada 29. septembra noteikumiem nr. 1104,,Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem’’ ir TIKAI valsts reģionālais autoceļš P15 Ainaži – Matīši 2.37 km kopgarumā, t.i. ceļa posms no vecā dzelzceļa cauri Staicelei līdz pilsētas robežai, kopā 2.37 km.

Pēc domes amatpersonu piekrišanas par šāda projekta iespējamo realizāciju, minētais ceļa posms Staiceles tranzītiela tika apsekots, un no Staiceles pārvaldes tika izvirzīta iecere sakārtot ielu no „Zaļās pieturas” līdz Staiceles centram, iekļaujot arī tilta pār Salacu virsmas rekonstrukciju ( atjaunojot tilta braucamo daļu, gājēju ietves un margas).

Tika pasūtīts izstrādāt aptuveno tāmi, cik varētu maksāt šādas ieceres realizēšana. Pēc aptuveniem aprēķiniem, summa bija robežās no 600.000-700.000 LVL no kuras pašvaldības finansējums ir 15%. Šādu projekta ieceri arī iesniedzu Attīstības komitejas sēdei.

Tā kā Alojas domē uz to brīdi darbinieki, kuri strādā pie projektu iesniegšanas un realizācijas Alojas novadā, bija noslogoti un ņemot vērā iesniedzamā projekta sarežģītību, tika pieņemts lēmums projekta pieteikuma sagatavošanu pasūtīt firmai.

Konsultējoties ar firmas pārstāvi, kurš bija apņēmies sagatavot projekta pieteikumu dalībai projektā, izskatot MK noteikumus Nr. 743 ,,Noteikumi par darbības programmas ,,Infrastruktūra un pakalpojumi’’ papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti ,,Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās’’, kas nosaka projekta pieteikuma iesniegšanai paredzēto dokumentu paketi, atklājās man nezināmi fakti, par to, ka lai startētu šajā projektā un iesniegtu pieteikumu aktivitātei “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”, un to pieņemtu ir nepieciešams jau izstrādāts tehniskais projekts, kurš jāiesniedz līdz ar projekta pieteikumu.

Tehniskais projekts iecerētajam ceļa posmam iepriekš nebija izstrādāts, un lai to izstrādātu un saskaņotu attiecīgajās instancēs paietu apmēram 3-4 mēneši, bet tam mums nebija laika. Lai izstrādātu tehnisko projektu kādam ceļa posmam vai objektam ir vajadzīgs finansējums, tas nozīmē izdot naudu, iepriekš nezinot, kad projektu būs iespējams pielietot, jo projekta konkursus uz finansējumu pilsētas ielām, tranzītielām izsludina ļoti reti. Līdz ar to realizēt varējām tikai to tranzītielas daļu, kam bija gatavs tehniskais projekts.

Tiltam pār Salacu tehniskais projekts tika izstrādāts jau 2004. gadā un atjaunots 2007. gadā, no BO VAS Latvijas Autoceļu direkcijas kā pasūtītāja projektā paredzot tilta galveno būvkonstrukciju nojaukšanu, atjaunošanu no jauna un pagaidu tilta izbūvi. Tehniskajā projektā bija ieplānots šāds tilta apbraucamais variants, kā arī plānots rekonstruēt ceļa posmu 20 metru attālumā no abiem tilta galiem.

Finanšu komitejā tika iesniegts lēmuma projekts par piedalīšanos projektu konkursā ar ieceri ,,Salacas tilta Staicelē a/c P15 Ainaži- Matīši rekonstrukcija’’, tilta tehniskajā projektā iekļautā un sagatavotā tāme ar 2007. gada cenām, bija 1.300.000 latu.

2011. gada 28. decembra domes sēdē tika nolemts lēmumu nepieņemt un izsludināt ārkārtas domes sēdi, precizējot tāmi atbilstoši patreizējām būvniecības izmaksām. Kas arī tika izdarīts.

Tāme ar kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (iekļaujot tajās visas izmaksu pozīcijas, kā projekta budžeta kopsavilkumu) bija Ls 897569.01, no tām 84.5 % ir ERAF finansējums, 15.5% Alojas novada domes finansējums, kas nozīmē to, ka no Eiropas mēs saņemtu 758445.81 latu, bet mūsu līdzfinansējums projektam būtu 139123.20 lati. Saskaņā ar minētajiem MK noteikumiem nr.743, finansējuma saņēmējs, pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, var saņemt papildus valsts dotācijas , kuras samazinātu mūsu līdzfinansējuma daļu, par summu, ko mums piešķirtu valsts.

Tika aktualizēts projekta tehniski ekonomiskais pamatojums, izstrādāta jauna tilta tehniskā ekspertīze, sastādīta jauna būvdarbu tāme, sagatavots iepirkuma nolikumus, atlika tikai sagaidīt ārkārtas domes sēdes lēmumu lai projekta pieteikumu, sagatavotu, kopā ar iesniedzamo dokumentu paketi iesniegtu 2012. gada 16. janvārī ERAF finansējuma saņemšanai. No manas un domes izpilddirekora puses tika izdarīts viss, lai būtu nokomplektēta dokumentu pakete pie projekta pieteikuma iesniegšanas.

Ārkārtas domes sēdē š.g. 12. janvārī, izskatot jautājumu, netika saklausīti iemesli, kāpēc ir tik atšķirīgas tāmes, kāpēc nevaram salabot visu ielas posmu, kāpēc ir vajadzīgs projekta ietvaros celt pagaidu tiltu, kāpēc nelabojam citas ielas un ceļus pilsētā. Tā vietā lai ieklausītos un realizētu šo ieceri, man un citiem darbiniekiem tika izteikti tikai pārmetumi.

Rezultātā, pēc saspringtām debatēm, lēmums netika pieņemts, par ieceres relizēšanu nobalsoja : D. Vilne, J. Bakmanis, I. Bite, S. Fiļipova, I. Šmite, A. Strokša, J. Bērziņš, par šo ieceri nenobalsoja: T. Brents, V. Možvillo, M. Možvillo, I. Mauriņa- Kaļva, M. Andersons, B. Lapkovskis, V. Bārda.

Mēs neesam izmantojuši radušos iespēju sakārtot šo ceļa posmu. Tā bija vienkārši lieliska iespēja, pie ERAF projekta atbalstīšanas, šogad uzcelt jaunu tiltu ERAF projekta aktivitātes ietvaros.

Paldies visiem tiem Alojas novada domes deputātiem un darbiniekiem, kuri strādāja un darīja visu, lai Staicelē pāri Salacai būtu jauns tilts.

Bet realitāte ir tāda kā ir!

Ar cieņu,

Ausma Plūme
Staiceles pārvaldes vadītāja

23.09.2010. Par Staiceles tiltu 2010.gadā